Privacyverklaring

Als je gebruik maakt van onze diensten of van onze website, dan verwerken wij jouw bedrijfs- en persoonsgegevens. Dit kunnen gegevens zijn die je zelf verstrekt zoals je bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, betaalgegevens en telefoonnummer, maar ook gegevens die je wellicht onbewust achterlaat zoals je IP-adres. 

Wij verwerken je gegevens voor de volgende doelen: 

– Voor het leveren van onze diensten.
– Voor het leveren van ondersteuning.
– Voor het afhandelen van jouw betaling.
– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief. 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om bovenstaande doelen te realiseren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Delen met anderen

Wij respecteren je privacy en zorgen er voor dat de bedrijfs- en persoonlijke gegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, het leveren van ondersteuning of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Nieuwsbrief

Wij sturen je alleen nieuwsbrieven als je jezelf hiervoor aangemeld hebt of als je een gebruiker van onze diensten bent.  Wij slaan je gegevens voor de nieuwsbrief op in Inboxify. Deze gegevens zijn natuurlijk jouw eigendom en wij zullen deze gegevens nooit verkopen of op een andere manier aan anderen beschikbaar stellen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. 
Vraag je via e-mail slechts informatie bij ons op, dan gebruiken wij jouw gegevens uiteraard niet om een nieuwsbrief naar te versturen. 

Inzage, wijzigen, beperken, overdragen en verwijderen van uw gegevens

Je hebt onder andere het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Heb je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@golfoverdegrens.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@golfoverdegrens.com.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij raden je dan ook aan om deze pagina regelmatig te raadplegen zodat je altijd op de hoogte bent van de meest recente versie. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2018.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegegevens

Onze contactgegevens staan bij contact.